Apartament (U.I.)

Operațiunea de prima înscriere în cazul  unui apartament, reprezintă operațiunea prin care unui apartament (U.I) i se atribuie un număr cadastral unic și i se deschide o carte funciară.

 • Contract de vânzare-cumpărare sau contract de construire – copie legalizată
 • Proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizată
 • Contract de împrumut cu plata în rate – copie legalizata (la acest tip de contract este necesara totodata si dovada achitarii integrale a acestuia tot in copie legalizata)
 • Certificat (e) de moștenitor – copie legalizată
 • Sentință civilă rămasă definitivă și irevocabilă – originalul sau o copie conformă cu originalul (aceasta se emite doar de către judecătoria în circumscripția căreia se găsește imobilul în cauză)

Alte acte:

 • În cazul în care adresa imobilului a fost modificată în urma unei hotărâri a Consiliului Local, iar pe actele de proprietate figurează vechea adresă, este necesară o adeverință din partea Asociației de Proprietari prin care să se ateste adresa veche și trecerea imobilului pe noua adresă, adeverința ce va trebui semnată și stampilata de către un reprezentant al asociației – în original.
 • În situația în care pe actele de proprietate nu este făcută nici o mențiune vis-a-vis de transcrierea acestora în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni, atunci este necesară o declarație notarială cu privire la acest aspect.
 • Certificat de atestare fiscală (eliberat în luna în care se depune documentația de prima înscriere la O.C.P.I.) – original
 • Copii acte de identitate proprietar( i )
 • Cereri tip (formulare puse la dispoziție de noi după semnarea contractului de prestări servicii)

Termen de execuție :

 •  3-5 zile lucrătoare.

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență
 • ATENȚIE!!! pentru avizare în regim de urgență, valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, astfel  ca pentru o taxă în regim normal de  120 de lei, valoarea corespunzătoare în regim de urgență este 120 x 5=600 lei.

Taxe O.C.P.I.: 

 • Taxa percepută de O.C.P.I. este de 120 lei, însa valoarea taxei poate să difere în funcție de actele de proprietate, în sensul că, pentru toate actele de proprietate datate după  Aprilie 2009 (certificate de moștenitor, sentințe civile, etc), valoarea taxei O.C.P.I. se suplimentează cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului în cauză, valoare ce trebuie să fie menționată în respectivul certificat de moștenitor sau în sentința civila.

Documente predate :

 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Releveul apartamentului ștampilat și avizat de către O.C.P.I.

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați