Cadastrul

este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, juridică și economică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ; parcela, construcția și proprietarul sunt entitățile de bază ale acestui sistem. Sistemul de evidentă al cadastrului are ca scop final înscrierea în registrul de publicitate imobiliara, astfel Cadastrul general reprezintă sistemul de evidentă al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.

Publicitatea Imobiliară

are ca și scop înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ și este realizat prin oficiile territoriale (O.C.P.I.) pentru toate imobilele situate în raza de activitate a acestora.

Cartea funciară

este un registru public din România, care cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

Imobilul

se referă la una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcții, aparținând aceluiași proprietar, situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință și este identificat printr un număr cadastral unic.

A.N.C.P.I.

este denumirea prescurtată de la ‘’Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară’’, reprezintă o instituție de stat care are ca scop gestionarea lucrărilor topografice, cadastrale precum și ținerea lor în evidență pe support digital și analogic.

O.C.P.I.

este denumirea prescurtată de la ‘’Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară’’, reprezentată de o instituție de stat, cu același rol ca și A.N.C.P.I., doar ca funcționează ca și o sucursală și este subordonată direct de către A.N.C.P.I.

Topografia

este o ramură a geodeziei și se ocupă cu tehnica măsurătorilor pe o suprafață relativ mică (considerată plană adică se face abstracție a sfericității Pământului), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate în scopul întocmirii de hărți și planuri.

Geodezia

este știința care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea Terrei, inclusiv al câmpului sau gravific, într-un spațiu tridimensional, în funcție de timp. Orice țară are o rețea geodezică de stat, aceasta este împărțită în mai multe ordine, precum: rețea geodezică de ordinul I, rețea geodezică de ordinul II, etc. Orice măsurătoare locală de mărime mică, este reprezentată și raportată în rețeaua geodezică de stat.

Intabularea (prima înscriere)

reprezintă înscrierea unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, în cartea funciară.

ATENȚIE! Doar după intabularea imobilului în cartea funciară poate exista siguranța dreptului tău de proprietate și a delimitării imobilului!!!

Topograf

reprezintă un specialist în topografie, ramură a geodeziei care se ocupă de măsurarea anumitei suprafețe (considerată plană) de pe crusta Pământului, cu determinarea exactă a poziției elementelor terestre precum și redactarea acestora în reprezentări grafice și numerice având ca scop final creerea de planuri și hărți.

Fotogrammetria

reprezintă tehnica de măsurare a obiectelor (2D sau 3D) de pe fotograme. (photos = lumină; gramma = descriere; metron = măsură).

GPS

este acronimul pentru Global Positioning System, un sistem de poziționare globală bazat pe o constelație de sateliți care orbitează Pământul.

Cerificatul de urbanism

este primul pas în realizarea oricărei construcții, indiferent de dimensiune, funcțiune, sau amplasament.

PUZ sau plan urbanistic zonal

este un proiect cu caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o faza premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, funcție de fondurile disponibile). Norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile și apoi PUD-urile (plan urbanistic de detaliu).

PUG sau plan urbanistic general

este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorial-administrativă de baza.

Autorizația de construire

este actul ce conferă dreptul de a construi un imobil, el este eliberat de către Primăria localității pe raza căreia se află terenul ce urmează a fi construit.